مردی که کوهی را برمی دارد، بابرداشتن سنگ های کوچک آغاز میکند

جنرال عبدالرشید دوستم

جنرال عبدالرشید دوستم

محترم جنرال عبدالرشید دوستم بنیانگذار ٫ موسس و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و پدر معنوی جنبش جوانان افغانستان و لوی درستیزوال قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان یكی از چهره هاو شخصیت های شناخته شده در حیات سیاسی ٫نظامی و اجتماعی كشور بشمار میروند .


این جنرال غیور ٫
باشهامت ووفادار به آرمان ها و اهداف مردم و كشور كه از بطن جامعه ومردم خود برخواسته است با حمایت شخصیت های مقتدر وآرمان خواه سیاسی ٫ نظامی ٫ فرهنگی و اجتماعی در تحولات مختلف در كشور در هر مقطع زمانی رول اساسی و عمده را بازی نموده اند .


محترم جنرال دوستم با بنا نهادن پایه های استوار سیاسی ٫ نظامی و اجتماعی
در كشور در یك مدت كوتاه منحیث شخصیت سیاسی و اجتماعی در كشور و جهان مطرح گردیدند و این جنرال متین و كار فهم توانسته است با صداقت ٫ وفاداری و فداكاری های خود قلب میلیون ها انسان را در سرتاسر كشور ازآن خود نماید .


محبوبیت وحمایت اجتماعی
جنرال دوستم نه اینكه دركشور بلكه در كشور های همجوار همسایه و اكثریت كشور های جهان بی نظیر میباشد . بدین ملحوظ افراد ٫ گروه ها و حلقات سیاسی ظرفیت تحمل همچو افراد وشخصیت های مانند جنرال عبدالرشید دوستم را ندارند وخیلی ها ناراحت می شوند .


همین افراد واعضای گروه و نهاد ها بودند كه تصاویری را از شخصیت جنرال دوستم
ترسیم به حضور كشور های ذیدخل در مسایل افغانستان گذاشتند تا اذهان كشور های جهان را معشوش بسازند .


در اصل این تصاویر كاملا مونتاژ گردیده و تقلبی میباشد كه
ماهیت اصلی این تصاویر را یك بار دیگر بعداز بازگشت جنرال دوستم در میان ملت ومردم خود ٫ مردم ترسیم و به جهانیان نشان دادند .


سقوط رژیم نجیب الله٫تارومار شدن
لانه های تروریستی ٫انحلال و ازهم پاشیدن رژیم سیاه و عقب گرا طالبان یكی از دست آورد های تاریخی همین جنرال قهرمان و افسانوی یعنی جنرال عبدالرشید دوستم میباشد.

ما اعضا٫ هواخواهان وطرفداران جنبش ملی اسلامی افغانستان درین نبرد ها تعداد سه صدهزارفرزند خود را قربانی دادیم كه اكثریت این رزمندگان دربین سالهای ۲۰۰۱و۲۰۰۲میلادی به شهادت رسیدند كه قوت های جنبش به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم دركنار مشاورین سیاسی ونظامی ایالت متحده آمریكا علیه تروریستان بین المللی كه حادثه فاجعه باری را در ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ میلادی در ایالت متحده آمریكا آفریده بودند.

می رزمیدند رزمنده گان جنبش زیادتر تلفات فزیكی رادر جنگ های بین سالهای ۲۰۰۱ و۲۰۰۲ میلادی در كنار مشاورین سیاسی و نظامی ایالت متحده آمریكا كه تمام جبهات افغانستان را تحت كنترول و نظارت خود داشتند متقبل گردیدند .


در حالیكه تعداد
محدودی از مشاورین سیاسی و نظامی ایالت متحده آمریكا در كنار قوت های جنبش به رهبری جنرال دوستم قرار گرفته بودند رزمندگان جنبش در سنگر ها می جنگیدند ٫ شهادت میدادند و موفقیت های را به كشور و دوستان بین المللی خود بدست میآوردند .


قوت های نظامی
جنبش منحیث اولین نیرو بالای باند تروریسی و رژیم سیاه طالبان غلبه نموده شهر باستانی مزار شریف را آزاد ساختند .


رقیبان سیاسی و نظامی جنبش وجنرال دوستم در
هر دوره دردسیسه سازی و توطیه چینی دست باز داشتند .

 و از نیرومندی سیاسی ٫ نظامی و اجتماعی حزب جنبش و رهبر حزب محترم جنرال دوستم رنج میبردند و عذاب روحی می كشیدند.

داكتر عبدالله رحیمی

+ نوشته شده در  20 Sep 2011ساعت 14 PM  توسط اندخویلی   |